Sağlık-Der Konya

Danıştay: Hekimin 4924'lü olma talebi reddedilemez.

Güncel Haberler

Danıştay: Hekimin 4924'lü olma talebi reddedilemez.

Danıştay 5. Dairesi, hekimin 4924 sayılı Kanuna tabi statüye geçiş talebinin reddedilmeyeceği yönündeki mahkeme kararını onadı.

Danıştayın Onama Kararı:

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/10311
Karar No : 2015/7508

Temyiz Eden (Davalı) :
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4
Balgat/ANKARA
Vekili :
Diğer Davalı : - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı) :


İsteğin Özeti : Tunceli Devlet Hastanesinde uzman doktor kadrosunda devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan davacının, 4924 sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli uzman tabip olarak istihdam edilmek istemiyle yaptığı başvrunun reddine ilişkin 11.1.2013 tarih ve 6401 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere göreve başlayan doktor ve uzman doktorlara 3359 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi uyarınca devlet hizmeti yükümlülüğünü devlet memuru veya 4924 sayılı Kanunu'na tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmak konusunda seçme hakkı tanınması ve bu tercihlerini kullanmaları için herhangi bir sürenin de öngörülmemiş olmasına karşısında, davacının 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirme isteğinin "ikinci bir talimata kadar durdurulduğu" gerekçe gösterilerek reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 20/06/2013 günlü, E:2013/185, K:2013/621 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 20/06/2013 günlü, E:2013/185, K:2013/621 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 06/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sağlık Bakanlığı 4/D İşçi Tayinlerinde Son Hafta

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan 4/d li işçi kadrosunda görev yapan personellerin tayin talepleri için son haftaya girildi.

DEVAMI

Toplu Ulaşımdan Ücretsiz Yararlanma Süresi Uzatıldı

Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma ve kamuya ait sosyal tesisleri ücretsiz kullanma hakkı, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

DEVAMI

.
19 Eylül 2019

Başkanımız

Foto Galeri

  • Arakanlı Kardeşlerimize Merhem Olurmusun
  • 3. Dünya Müslüman Toplulukları Kongresi & Fuar 2018
  • Sağlık Yönetimi Kongresi 2018
  • Eğitime Destek

Videolar

  • Sağlık Yönetimi Sempozyumu
  • Bana Çanakkaleyi Anlat
  • Millet Bir Ve Beraber.
  • Not Defteri Programı 2

Facebook'ta Derneğimiz

Twitter'da Derneğimiz

Dernek Scripti: Medya İnternet